ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA I. – prepojenie s konštrukčnými programami (CAD/CAM, JETCAM EXPERT, TruTops)

ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA I. – prepojenie s konštrukčnými programami (CAD/CAM, JETCAM EXPERT, TruTops)

Komplexný informačný systém DIALOG 3000Skylla pokrýva všetky výrobné procesy vo firme. Jedinečné riešenie poskytuje pre výrobné firmy široké možnosti využitia, rozvrhnutia a plánovania naprieč celým výrobným procesom. Špecifickým riešením je oblasť konštrukcie, technológií a riadenia výroby.

Doménou systému   DIALOG 3000Skylla   sú  špecifické  užívateľské   riešenia v  rade odborov  podnikovej  činnosti,  napríklad  pre laserové delenie materiálov a spolupráca s technologickým softwarovým vybavením. V súčasnosti informačný systém DIALOG3000Skylla ponúka softwarovú integráciu s produktmi CAD/CAM, SolidWorks, Inventor, Schematics, Bysoft, EPLAN, Pro/ENGINEER, JETCAM EXPERT, TruTops, Creo.

Integrácia nášho informačného systému s inými softwarovými produktmi  prináša rad výhod. Vďaka plnej podpore pre integráciu možno využívať nielen dáta z informačného systému pri príprave programov pre integrované softwarové produkty, ale na druhej strane  tiež informácie z týchto programov je možné využiť pre presné plánovanie a riadenie konkrétneho výrobného procesu. Všetky tieto činnosti prebiehajú jednoducho, rýchlo a efektívne. Integrovaný proces spracovanie medzi programami prebieha on-line a prináša do plánovacích tabuliek informačného systému zviditeľnenie ukončenia konkrétnej operácie na vybranej technológii (stroja)  a táto informácia ďalej slúži pre zahájenie nadväzujúcich procesov bez prestojov.

Prínos on-line komunikácie IS DIALOG 3000Skylla s CAD/CAM systémom

  • Nasadením sa získava okamžitý prehľad o stave zákazky v úrovniach:
  • Jedným čiarovým kódom sa rieši zahájenie a ukončenie akéhokoľvek množstva druhov dielov v tabuly.
  • Využíva sa konfrontácia normočasu s reálne preukázaným časom, ktorý je k dispozícii, vďaka informáciám z JETCAMU alebo TruTopsu.  Na základe týchto údajov je k dispozícii možnosť rozloženia  navýšenia času správnym podielom na každú položku nestingov a tiež sa ďalej ponúka logický krok obsluhe k úprave normočasu v kusovníku výrobku pre správne ocenenie budúcich objednávok. Vďaka týmto integrovaným postupom je možno dosiahnuť zlepšenie kapacitného plánovania s presnosťou  definovanou  na hodiny, zmeny, alebo mesiace s cieľom dosiahnutia vyššieho kapacitného využitia strojov
  • Pracuje sa pri výbere materiálu zo skladu na zákazky alebo pri plánovaní nákupu materiálu  s okamžitým a aktuálnym prehľadom o stave všetkých typoch prírezov skladom.
  • Znižuje sa podiel nevyužiteľných odpadov a je efektívnejšia celá organizácia odpadového hospodárstva.
  • Zrýchľuje sa zmenové riadenie u technologického postupu výrobku (vylúčenie prepisu či načítaní iného dielu ako je dané exportom).
  • Využíva sa automatická korekcia množstva v prípade navýšenia počtu kusov v nestingoch (napr. výroba dielov na viac ak ide o malé diely ktoré prepadávajú ….).
  • Pracuje sa s  grafickým zobrazením dielov, ktoré je možno prenášať tiež na sprievodky.
  • Využíva sa výhoda automatickej distribúcie riadiacich nc programov priamo do strojov na základe prečítaného čiarového kódu z úkolového lístku (sprievodky) obsluhou stroja. Pri tejto akcii sa prenesie  aktuálna verzia riadiaceho programu priamo na počítač stroja, kde má byť zákazka spracovaná. Táto funkcia skracuje čas prípravy zákazky a zároveň znižuje chybovosť pri príprave  a vyhľadávaniu aktuálnej verzie strojových programov

Komunikácia so SW produktom JETCAM EXPERT

Pre podporu programovania CNC strojov bola zvolená cesta integrácie IS DIALOG3000Skylla v module Riadenie výroby. Vzájomná komunikácia je pripravená pre SW produkt JETCAM EXPERT, kedy export dát umožňuje prípravu programov pre CNC laser (akosť plechu na sklade, formát tabule plechu na sklade) a optimalizáciu spotreby materiálu vrátane plánovania využiteľných zbytkov, ktoré sú prijímané na sklad po dokončení pálenia tabule. Pre presné kapacitné plánovanie výroby a riadenie konkrétneho pracoviska slúžia informácie z JETCAMU (využitie vstupného materiálu, skutočný čas pálenia). Výsledkom spojenia je odbúranie prestojov na pracoviskách pri navážaní materiálu alebo výpalkov pre ďalšie spracovanie a tiež úzkych miest vznikajúcich na jedinečných technológiách. Tieto všetky akcie prebiehajú rýchlo, jednoducho a efektívne, a ako konštatujú naši zákazníci, integrácia obidvoch produktov im prináša úspory prevyšujúce počiatočné investície do softwarového vybavenia ako celku.